• ODPADY GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO,

  9 pierwiastków krytycznych, czyli pierwiastków o bardzo ograniczonych zasobach stwierdzono np. ponadklarkowe zawartości berylu, galu i kobaltu (Strugała i in., 2014). W odpadach górnictwa węgla kamiennego stwierdzić można także nieco podwyższone zawartości radioaktywnych izotopów potasu, uranu i toru, których obecność jest związana z występowaniem fosforanów, monacytu i ...

 • eksploatacja rud cyny w górach izerskich

  Rudy cyny i kobaltu występują w Polsce na Dolnym Śląsku (w rejonie Gierczyna i Przecznicy w Górach Izerskich) w obrębie metamorfiku izerskiego (Sudety Zachodnie), w łupkach serycytowo-chlorytowych Pasma Kamienieckiego. Złoża te były okresowo eksploatowane w przeszłości; głównym ośrodkiem eksploatacji rud cyny był Gierczyn, a rud kobaltu Przecznica. Mniejsze znaczenie posiadały

 • POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

  Z. Opiekun; A. Orłowicz; W. Ratuszek,Oddziaływanie ciekłego stopu kobaltu MAR-M509 na powierzchnię wnęki wielowarstwowej formy ceramicznej, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, 2008, Polska Akademia Nauk, ISSN: 1642-5308; Z. Opiekun; A. Orłowicz,Utwardzanie warstwy wierzchniej żeliwnych popychaczy plazmą łuku elektrycznego, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO

 • Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki ...

  Termiczne oddziaływanie podkreślone jest występowaniem na obrzeżu enklaw siarczkowych wąskich stref stopu o zawartości 91 95% Cu (por. fot. 7). PRÓBA OKREŚLENIA POCHODZENIA OKAZU W okolicach Jawora i Złotoryi istnieją dwojakiego rodzaju koncentracje rud miedzi. Są to żyły polimetaliczne oraz dolnocechsztyńskie margle miedzionośne ...

 • Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych ...

  [16] Szlązak J.: Oddziaływanie cząsteczek CO i NO z jonami kobaltu w zeolicie ZSM-5. Badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Kraków, UJ 2003 (praca magisterska niepublikowana) [17] Li Y., Battavio P.J. Armor J.N.: Effect of water vapor on the selective reduction of NO by methane over cobalt-exchanged ZSM-5. J. Catal., 142 ...

 • Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój, Adam

  Oddziaływanie górnictwa i przetwórstwa miedzi na środowisko 6.3. Minerały i rudy cynku oraz ołowiu 6.3.1. Znaczenie i zastosowanie cynku oraz ołowiu 6.3.2. Minerały oraz budowa złóż cynku i ołowiu 6.3.3. Polskie złoża cynku i ołowiu 6.3.4. Wpływ górnictwa cynku i ołowiu na środowisko. Tereny pogalmanowe 6.4. Minerały i rudy niklu 6.4.1. Znaczenie i zastosowanie niklu 6.4.2 ...

 • Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój, Adam

  Wrocław 2010, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 460 str., oprawa miękka Podręcznik Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój jest pierwszą na rynku publikacją, w której w sposób jasny i oryginalny, a do tego kompleksowy podjęto temat eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych w kontekście wymogów zrównoważonego rozwoju.

 • Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi

  płonnej, w której zawartość kobaltu waha się w granicach 35÷54 mg/kg s.m., a baru w granicach 505÷683 mg/kg s.m.. Opierając się na posiadanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wieloletnich doświad-czeniach badawczych związanych z surowcami skalnymi bardziej reprezentatywnym badaniem byłoby sporządze-nie wyciągów wodnych z danego rodzaju odpadów ...

 • Noże tokarskie, parametry skrawania, węgliki spiekane ...

  Własności węglików - zależą od ich składu chemicznego, tj. od zawartości węglików wolframu, tytanu, tantalu, niobu i materiału wiążącego kobaltu, a także od wielkości ziarna proszków i od metod wytwarzania. węgliki charakteryzują się: dużą twardością (zależnie od składu chemicznego ok. 90 HRC),

 • ELASTOMERY - kwartalnik

  Artykuły. Artykuły. Pełne teksty artykułów można otrzymać na zamówienie. Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma „Elastomery” – zadanie finansowane w ramach umowy 559/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych

 • Izabela Bojakowska *, Gertruda Sokołowska

  Ujemne oddziaływanie zanieczyszczonych osadów na orga ... wuje się w aluwiach rzek stężenia kobaltu wyższe niż 20 ppm (Lis Pasieczna, 1995). Na ogół zawartość Co wyższa niż 10 ppm jest związana z działalnością antropogeniczną, najczęściej z przemysłem metalurgicznym, np., w osadach Bystrzycy, poniżej Lublina czy Stradomki na terenie Czę­ stochowy (Bojakowska ...

 • Noże tokarskie, parametry skrawania, węgliki spiekane ...

  Własności węglików - zależą od ich składu chemicznego, tj. od zawartości węglików wolframu, tytanu, tantalu, niobu i materiału wiążącego kobaltu, a także od wielkości ziarna proszków i od metod wytwarzania. węgliki charakteryzują się: dużą twardością (zależnie od składu chemicznego ok. 90 HRC),

 • ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów

  rudy kobaltu. W 1782 r. odkryte zostały pierwsze źródła wód mineralnych (głównie nisko zmineralizowane szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe z zawartością żelaza, fluoru oraz radonu powstałe w wyniku zachodzenia zjawisk krasowych) eksploatowane od pierwszych lat XIX w. – wybudowano wówczas łazienki a wieś zaczęła się rozrastać. Pierwszy dom zdrojowy wybudowany

 • IV.6. OSADY RZEK I JEZIOR Rivers and lakes sediments

  oddziaływanie na biocenozę, a pośrednio także na zdrowie człowieka. Skład chemiczny osadów dennych wynika nie tylko z budowy geologicznej danej zlewni, geomorfologii terenu i warunków klimatycznych wpływających na intensywność procesów wietrzenia, ale także ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu zlewni. W osadach gromadzona jest większość

 • Minerały - XDOC.PL

  Obecnie kobaltyn jest bardzo ważnym kruszcem kobaltu, składnika najtwar­ dszych stali narzędziowych, stopów odpor­ nych na korozję do produkcji turbin gazowych, części samolotów odrzutowych, niebieskiego barwnika (smaltu). Światowa roczna produkcja tego metalu wynosi około 34 tys. ton. Na dole: kobaltyn Tunaberg /Szwecja; 32 *23mm Markasyt FeS2 Własności. Duże po­ jedyncze ...

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Polityki ...

  W przypadku niklu, chromu, baru i kobaltu nie zaobserwowano ponadto trendu akumulacji w warstwie powierzchniowej gleb. Istnieje natomiast potrzeba wprowadzenia programów wapnowania oraz systemów produkcji sprzyjających gromadzeniu materii organicznej w glebie, ponieważ największym problemem jest zakwaszenie gleb oraz niedostatek próchnicy. W Polsce największy udział w powierzchni kraju ...

 • Łańcuchy majątkowe oparte na podatkach Biuro Dla MiŚa

  Unikaniu tego ułatwia nie tylko wzajemne oddziaływanie ustawodawstwa Finlandii i krajów goszczących MNE, ale także kraje trzecie, które oferują zachęty do posiadania i finansowania spółek zależnych. Wprowadzenie systemu opłat licencyjnych za wydobycie byłoby najprostszą opcją, ponieważ poszczególne kraje muszą zabezpieczyć swoje czynsze przy wydobywaniu rud (Guj, 2012 ...

 • Pytania i odpowiedzi Nie dla kopalni

  Raport techniczny odnosi oddziaływanie do 5-8 lat. Wydłużenie funkcjonowania lub zwiększenie wydobycia zwielokrotni opisane zjawiska. Woda musi być pompowana w trybie ciągłym bez względu na prowadzenie eksploatacji – 1 godzina przerwy może doprowadzić do zatopienia kopalni. Firma zadeklarowała w aPGW (aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami) jako skutek budowy kopalni ...

 • Metale krytyczne, strategiczne i deficytowe w odpadach ...

  wiec deficytowy), magnezu, kobaltu i antymonu (surowce krytyczne) oraz kadmu, stopów metali, a także tworzyw sztucznych (polipropylen, akrylonitryl-butadien-styren, polistyren i teflon). Stale postępujący rozwój technologiczny w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje u potencjalnych użytkowników chęć posiadania sprzętu nowej generacji. Naturalną konsekwencją tej ...

 • Nowy kamieniarz nr 96 by SVPR s.c. - Issuu

  J. Kiszkiel M. Jastrząb Spółka Jawna ul. Chotomowska 35, 05-110 Jabłonna k. Warszawy Marek Jastrząb tel: 692 791 533 hurtowniaimpalicb.pl, [email protected]

 • Minerały - XDOC.PL

  Obecnie kobaltyn jest bardzo ważnym kruszcem kobaltu, składnika najtwar­ dszych stali narzędziowych, stopów odpor­ nych na korozję do produkcji turbin gazowych, części samolotów odrzutowych, niebieskiego barwnika (smaltu). Światowa roczna produkcja tego metalu wynosi około 34 tys. ton. Na dole: kobaltyn Tunaberg /Szwecja; 32 *23mm Markasyt FeS2 Własności. Duże po­ jedyncze ...

 • PARLAMENT EUROPEJSKI

  Przesyłanie odpadów ***II. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. PE 360.280. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (15311/4/2004 – C6 0223/2005 – 2003/0139(COD))

 • uprp.gov.pl

  Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletyni

 • Kowary

  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA. GMINY MIEJSKIEJ KOWARY. KOWARY 2004. Opracowanie wykonane przez firmę. REGIOPLAN sp. z o.o. ul. Wolbromska 7. 53-148 Wrocław. tel. / fax +48 71 33 8

 • Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno ...

  Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno-chemicznych parametrów wód leczniczych: zasady ustalania Wojciech Ciężkowski download B–OK. Download books for free. Find books

 • Strona główna – WITD Poznań

  Dz.U.UE.L.2006.190.1 2013.04.10 zm. Dz.U.UE.L.2013.79.19 art. 1 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r.

 • 1. Elementy środowiska geograficznego

  Oddziaływanie antropogeniczne na obszarze Górnego Śląska związane było początkowo z osadnictwem rolniczym, rozwojem szlaków wodnych i komunikacyjnych oraz dawnym kopalnictwem kruszcu. Od XVIII i XIX wieku, głównie dzięki rozwojowi górnictwa węgla kamiennego i przemysłu ciężkiego proces ten wybitnie się nasilił doprowadzając w końcu naszego stulecia do stanu tak zwanej ...

 • Stare hałdy w Sudetach – nowa geobaza Państwowego

  oddziaływanie na komponenty środowiska. Słowa kluczowe: baza danych, mineralne surowce odpadowe, Sudety Old heaps in the Sudetes Mts. – a new geodatabase of the Polish Geological Institute Abstract: As of the spring of 2017, the HAŁDY Database is available on the Polish Geological Institute – NRI websi-te. The geodatabase contains information and data on waste mineral raw materials ...

 • MOŻLIWOŚCI ODZYSKU MANGANU ZE ZDEPONOWANYCH

  uranu, złota, kobaltu, niklu oraz w mniejszym stopniu cynku, platyny, molibdenu i ołowiu. W przemyśle, w tym zakresie, korzysta się z technologii ługowania składowisk odpadów ze zraszaniem ciągłym lub okresowym, ługowanie w pryzmie, podziemnie ługowanie in situ oraz ługowanie z zastosowaniem bioreaktorów. W zależności od stosowanej technologii oraz wykorzystywanego surowca ...

 • Prace Instytutu Metalurgii Żelaza - IMZ

  W celu podwyższenia odporności korozyjnej na oddziaływanie środowiska wód kopalnianych, do stali wprowadzono dodatki Cu, Cr i Ni. Słowa kluczowe: obudowa chodnikowa, odrzwia, stale mikrostopowe o podwyższonej wytrzymałości, struktura, właściwości mechaniczne, odporność korozyjna . Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz, Mariusz Adamczyk, Jerzy Stępień. Instytut Metalurgii Żelaza ...

 • MOŻLIWOŚCI ODZYSKU MANGANU ZE ZDEPONOWANYCH

  uranu, złota, kobaltu, niklu oraz w mniejszym stopniu cynku, platyny, molibdenu i ołowiu. W przemyśle, w tym zakresie, korzysta się z technologii ługowania składowisk odpadów ze zraszaniem ciągłym lub okresowym, ługowanie w pryzmie, podziemnie ługowanie in situ oraz ługowanie z zastosowaniem bioreaktorów. W zależności od stosowanej technologii oraz wykorzystywanego surowca ...

 • EUR-Lex - 02006R1013-20150601 - EN - EUR-Lex

  (4) Decyzja Rady 97/640/WE (8) dotyczyła zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmiany do Konwencji bazylejskiej, ustanowionej w decyzji III/1 Konferencji Stron.Na mocy tej zmiany wszelki wywóz z państw wymienionych w aneksie VII do Konwencji odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do unieszkodliwiania do państw niewymienionych w tym aneksie został zakazany, podobnie jak, ze

 • POŚ_Komorniki

  11 oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 12 chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe. następna, po myślniku, liczba trzycyfrowa oznacza sugerowaną przez autorów ważność w hierarchii zadań, przy czym zrezygnowano, ze względu na czytelność i możliwość łatwego posługiwania się nią, z nadania każdemu zadaniu własnego numeru lecz ...

 • Ekoinfonet

  Strona zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych w : Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim i EUR-lex. ISO 9001 ISO 14001

 • BIULETYN - uprp.gov.pl

  katywy kobaltu i/lub cyrkonu i/lub ołowiu i/lub cyn-ku w ilości częśc 4-7 i wagowych w przeliczeniu na czysty metal, środki uszlachetniające w łącznej ilości 1-3 części wagowych oraz rozpuszczalniki organiczne w ilości 28-3 częśc6 i wagowych. Składnik drugi peł-niący rolę przyspieszacza utrwardzania powłok sta-14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (60) 1976 nowi 30-75 roztwó ...

 • Stare hałdy w Sudetach – nowa geobaza Państwowego

  oddziaływanie na komponenty środowiska. Słowa kluczowe: baza danych, mineralne surowce odpadowe, Sudety Old heaps in the Sudetes Mts. – a new geodatabase of the Polish Geological Institute Abstract: As of the spring of 2017, the HAŁDY Database is available on the Polish Geological Institute – NRI websi-te. The geodatabase contains information and data on waste mineral raw materials ...

 • ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE – POLSKA I ŚWIAT 1-2

  (np. stopów kobaltu i niklu) i stopów metali reak-tywnych, takich jak stopy tytanu i magnezu. Prace badawcze prowadzone z zastosowaniem modelo-wania numerycznego procesów krzepnięcia i sty-Rys. 3. Spektromet absorpcji atomowej Hilger E 983 Rys. 2. Emisyjny spektrometr optyczny AAS gnięcia metalu oraz systemu izolacji cieplnej ukła-dów wlewowo-zasilających, pozwoliły na wdrożenie w ...

 • Prace Instytutu Metalurgii Żelaza - IMZ

  W celu podwyższenia odporności korozyjnej na oddziaływanie środowiska wód kopalnianych, do stali wprowadzono dodatki Cu, Cr i Ni. Słowa kluczowe: obudowa chodnikowa, odrzwia, stale mikrostopowe o podwyższonej wytrzymałości, struktura, właściwości mechaniczne, odporność korozyjna . Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz, Mariusz Adamczyk, Jerzy Stępień. Instytut Metalurgii Żelaza ...

 • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet ...

  Analiza materiału glebowego wykazała zwiększone ilości niklu, chromu, manganu i kobaltu – w porównaniu z przeciętną ilością tych metali w środowisku glebowym. W materiale roślinnym pochodzącym z hałdy stwierdzono wysokie (w porównaniu z naturalnymi) zawartości Ni, Cr i Co. Koncentracje analizowanych metali były wyższe w częściach nadziemnych Silene vulgaris niż w

 • Odlewnctwo Współczesne - Polska i Świat by Instytut ...

  PN-C-04553:1993 – Woda i ścieki – Oznaczanie zawartości kobaltu metodą kolorymetryczną z kobaltonem (1-nitrozo-2-naftolem) Data wycofania: 2008-01-18 Przygotowała: Agnieszka Fiutowska