Facebook feed

De winkel op Hoogerlust heeft bio plant uien te koop. Met warmte behandeld tegen schimmels. 200 gram voor € 1,75 ...

View on Facebook

8 months ago

Karen van Stapele

Dinsdag zag ik rupsjes mijn broccoli opeten. Ze zijn harig. Is dat de eikenprocessierupsen zo ja, hoe kan ik deze het beste (groen) bestrijden? ...

View on Facebook

Iemand nog interesse in een zak heet split grind? Stuur dan even een pb. ...

View on Facebook

Nog geen pootaardappelen gekocht? Je kan ze gewoon kopen bij de Ronddeelstal van de Zorgboerderij ...

View on Facebook

Samenvatting ALV en waterpeil sloot

Deze week heeft de tuindersvereniging een Algemene Leden Vergadering gehouden. De meerderheid van de aanwezige leden hebben ingestemd met de nieuwe huurovereenkomst, de kwaliteitseisen en gedragsregels én voor het uitgeven van budget voor de aankoop van een verenigingsgebouw met toilet. Hiermee is de weg vrij gemaakt om nadere plannen te gaan maken over de daadwerkelijke verhuizing in de winter van 2017. Aansluitend aan de vergadering is in informele sfeer een start gemaakt met het uitgeven van tuinen aan leden. Tot en met deze week zijn in totaal 27 tuinen uitgegeven op het nieuwe tuincomplex op Zorglandgoed Hoogerlust.
De aannemer is momenteel aan het werk om de sloot op de Westbatterij gedeeltelijk te dempen. Hierbij is het probleem dat er een te laag waterpeil is ontstaan. Komende week gaat de aannemer hiervoor een oplossing bedenken, een mogelijkheid kan zijn het uitbaggeren van de sloot

Tuindersvereniging gaat akkoord met verhuizing

Voortvloeiend uit de Vaststellingsovereenkomst van 7 maart 2014 tussen de gemeente Muiden en KNSF Vastgoed, heeft de gemeente zich verplicht de volkstuinen langs de IJmeerdijk te verplaatsen naar een andere (excellente) locatie.

De vereniging heeft sindsdien een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds heeft de vereniging zich hardnekkig verzet tegen deze uitplaatsing, anderzijds heeft zij met de gemeente en de KNSF gezocht naar een mogelijke passende oplossing.

De uiteindelijke locatie waar partijen zich in kunnen vinden, is gelegen op het terrein van Zorglandgoed Hoogerlust, dat eigendom is van de KNSF.

Op donderdag 8 december is op het gemeentehuis te Naarden een hoofdlijnenovereenkomst getekend door wethouder Boland van de gemeente Gooise Meren, Marcus Wieringa namens de KNSF en Alex Hollemans namens de tuindersvereniging.

Dit akkoord bewerkstelligt dat winter 2017-2018 de verhuizing plaats kan vinden. Vooruitlopend daarop zal de gemeente in overleg met de vereniging het inrichtingsplan nader vaststellen. De grondwerkzaamheden kunnen dan in de zomer van 2017 worden uitgevoerd opdat de grond geschikt is voor tuinbouw, alsmede beplantingen, afscheidingen, verhardingen e.d. met als leidraad het plan van H+N+S Landschapsarchitecten.

De feitelijke verhuizing zal door de KNSF worden gefaciliteerd. Het schoon opleveren van de oude volkstuinen zal voor rekening van de KNSF worden gedaan. Geschatte kosten voor de KNSF € 81.000. Op het terrein grenzend aan de huidige volkstuinen, genaamd De Tuinen, zullen huizen aangeboden worden met aanliggende tuinen van het voormalig volkstuinengebied. Door de bestemming onveranderd Volkstuinen te laten, wordt de gewenste beeldkwaliteit voor dit Schootsveld West van de Westbatterij, behouden, aldus de gemeente Gooise Meren..

De bezwaren die de Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden bij de Raad van State heeft ingediend, hebben er toe geleid dat een cirkel van 150 meter van de Westbatterij open en onbebouwd blijft. De stichting heeft bedongen dat de KNSF een bedrag van € 70.000 overmaakt aan de vereniging met het oogmerk dat de oude tuinders die niet over willen naar Hoogerlust, worden gecompenseerd.

Dit komt boven op het bedrag van € 50.000 dat de KNSF aan de vereniging schenkt ter compensatie van de verhuizing en voor opstallen op Hoogerlust.
Door de provincie zijn aan het Zorglandgoed Hoogerlust hoge eisen gesteld aan de beeldkwaliteit. Het plangebied maakt nl. onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in de nabijheid, direct ten oosten van de Vecht, gelegen. Het gebied langs de Vecht is tevens van Cultuurhistorische waarde. In dit kader worden er kwalitatieve eisen gesteld aan de uitstraling van opstallen en inrichting van de in te richten volkstuinen op Hoogerlust.

Niet alle tuinders zijn even blij met deze verhuizing. Er zijn heel wat discussies en vele vergaderingen aan voorafgegaan. Een deel van de tuinders zal niet overgaan, maar financieel gecompenseerd willen worden. Anderen verheugen zich toch op een nieuwe tuin op Hoogerlust.